Anritsu 22V50

Open/Short; DC to 67 GHz; V(m); 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22VF50

Open/Short; DC to 67 GHz; V(f); 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu OSLK50

Precision Open/Short/Load; DC to 20 GHz; K(m); 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22NF50

Open/Short; DC to 18 GHz; N(f); 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22NF75

Open/Short; DC to 3 GHz; N(f); 75 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22N50

Open/Short; DC to 18 GHz; N(m); 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22N75

Open/Short; DC to 3 GHz; N(m); 75 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22A50

Open/Short; DC to 18 GHz; GPC-7 connector; 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22K50

Open/Short; DC to 40 GHz; K(m); 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu 22KF50

Open/Short; DC to 40 GHz; K(f); 50 Ohm

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu SM-PL-1

Precision N(m) Load; 6.0 GHz; 42dB

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price

Anritsu SM-PLNF-1

Precision N(f) Load; 6.0 GHz; 42dB

GSA Schedule / 6 Weeks

Show Price
    1